Delft - Standaard exploitatieplan

De gemeente Delft is na de invoering van de Wro (wet ruimtelijke ordening) medio 2008 erg actief geweest om haar processen en procedures te vernieuwen. Een onderdeel van die vernieuwing vormde de opzet van een standaard exploitatieplan. Planmaat is gevraagd om dit exploitatieplan op te zetten en te implementeren binnen de bestaande procedures van de gemeente.

Op basis van de bestaande wetgeving en het vigerende gemeentelijke beleid is geanalyseerd uit welke onderdelen een exploitatieplan moet bestaan. Op die wijze heeft Planmaat een raamwerk gebouwd van hoofdstukken en paragrafen. Onderdelen daarbij vormden onder meer de procedure van het bestemmingsplan en het exploitatieplan zelf, de wijze van aanbesteden, de koppeling met kaartmateriaal, voorschriften voor de ontwikkelaars en natuurlijk de manier van doorrekenen van de financiële consequenties voor betrokken partijen. Samen met betrokken juridische adviseurs zijn alle onderdelen opgewerkt tot een samenhangend en juridisch houdbaar standaard exploitatieplan. Na bestuurlijke goedkeuring in juni 2009 is het exploitatieplan vrijgegeven voor gebruik binnen de gemeente. Planmaat heeft als aanvulling een gebruikswijzer geschreven die niet alleen bestemd is voor gebruik van het exploitatieplan, maar voor àlle nieuw opgezette standaard producten die betrekking hebben op de nieuwe Wro (zoals bijvoorbeeld een standaard anterieure overeenkomst en een standaard intentieovereenkomst). Hierbij wordt aangesloten op gangbare gemeentelijke procedures zoals bijvoorbeeld projectmatig werken.Opdrachtgever: Gemeente Delft
Vakteam Vastgoed
Looptijd: 2009 - 2009

Terug naar projectenoverzicht