Grote herstructurering Afrikaanderwijk Rotterdam-Zuid van startjuli 2018

De gemeente Rotterdam en woningbouwcorporatie Vestia hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe invulling van de Tweebosbuurt. De plannen zijn tot stand gekomen in een dynamisch proces van rekenen en tekenen waarvoor gemeente en Vestia de bureaus Planmaat en Palmbout Urban Landscapes heeft ingeschakeld. Inmiddels worden bewoners en belanghebbenden via verschillende kanalen geĆÆnformeerd over de grootschalige herstructurering. Zie bijvoorbeeld de publicatie in het AD en het Vastgoedjournaal.


Nieuwe methode om vooraf waardecreatie te bepalenjuli 2018

Samen met de gemeente Haarlem heeft Planmaat een methode ontwikkeld om ruimtelijke ingrepen vooraf te toetsen op waardecreatie: de gunstige neveneffecten die optreden bij duurzame investeringen. Verder onderzoek is nodig, maar opdrachtgever en onderzoeker zien toekomst in deze universele rekentool voor ruimtelijke plannen. Zie hier het artikel dat hierover door Rijkswaterstaat is gepubliceerd.


Exploitatiemodel voor wijkgerichte verduurzamingmei 2018

In het kader van Transform heeft RVO de combinatie Planmaat / Kortman DGO geselecteerd voor de ontwikkeling van een universeel transitie-exploitatiemodel (TREX). Doel van Transform is de versnelling van de verduurzaming op wijkniveau door collectieve aanpak van de financiering. Met behulp van TREX kunnen gemeenten onafhankelijk van elkaar wijkgerichte businesscases opstellen. Door de uniforme opbouw kunnen de businesscases met TREX eenvoudig worden opgeteld en samengevoegd tot voor financiers interessante beleggingsprojecten van voldoende omvang.
De gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle werken momenteel aan pilotstudies die wijken van circa 10.000 inwoners voorbereidt op de toekomst voor de themaā€™s energie, mobiliteit, water, klimaat en groen. Uitdagend uitgangspunt daarbij is dat deze wijken voor de gekozen themaā€™s in de komende 5 tot 6 jaar worden gerenoveerd naar een situatie die voldoet voor de volgende 30 jaar. TREX zal worden ingezet voor de haalbaarheid en financiering van de businesscases van naar verwachting circa 2 miljard euro.


Waardecreatie maatschappelijke voorzieningenmei 2018

De gemeente Veere staat dit jaar voor belangrijke beslissingen omtrent de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed en woningbouw in Serooskerke-Oost. Diverse initiatieven hebben zich aangemeld en door bundeling van deze initiatieven lijkt er een haalbaar plan voor het gebied te ontstaan waarin onderwijs, sport, zorg, wonen en zorg/wonen worden geĆÆntegreerd.

Voor de gemeente biedt deze ontwikkeling kansen welke zij zal moeten afwegen tegenover de financiĆ«le risicoā€™s en consequenties die met het plan gepaard gaan. Voor de ondersteuning bij de komende besluitvorming gaat Planmaat samen met Spacevalue de maatschappelijke en financiĆ«le waardecreatie van het geĆÆntegreerde plan voor Serooskerke-Oost in beeld brengen. Om deze waardecreatie in perspectief te kunnen plaatsten wordt ook inzicht gegeven in de waardecreatie van een terugvalalternatief (0-scenario), zodat een ā€™eerlijkeā€™ afweging kan worden gemaakt tussen de lusten en lasten van beide plannen.


1e Paal - Landgoed Drenkelingmei 2018

57 woningen woningen fase 1A in verkoop - Landgoed Drenkeling Rockanje

20 Maart onthulde wethouder Bert van der Meij een bouwbord in Landgoed Drenkeling. Dit betekent dat het bouwrijp maken van fase 1 in Landgoed Drenkeling inmiddels in volle gang is. De contouren van de nieuwe woonwijk in Rockanje worden steeds meer zichtbaar. In mei wordt gestart met de bouw van de rijwoningen en de twee onder eenkapwoningen, ongeveer een jaar na de start van de bouw zullen de woningen worden opgeleverd. Dat Rockanje bij vele belangstellenden gewild is als fijne plek om te wonen, was goed te merken aan de voortvarende verkoop. Alle twee onder eenkapwoningen en rijwoningen zijn inmiddels verkocht of onder optie. Ook voor de vrije kavels was veel animo tijdens de verloting. Er is in De Erven nog een aantal vrije kavels beschikbaar.


Planmaat gaat over de grens in Sint-Niklaas (B)januari 2018

Samen met Blauwdruk en Palmbout gaan wij werken aan de transformatie van het noordelijke stationsgebied van Sint Niklaas. Het plangebied wordt gekenmerkt door een versnipperd eigendom, een met hekken afgezet conglomeraat met veelal verouderde schoolgebouwen, een voormalig slachthuisterrein en een grote verkeers- en parkeerdruk.

Een eerdere ontwerpronde heeft bij de omwonenden geleid tot grote weerstand tegen verdichting. Dit heeft de gemeente ertoe gebracht om een nieuw ontwerpproces te starten waarin alle belanghebbenden actief worden betrokkenen. In een proces van integraal tekenen en rekenen zal Planmaat de rekentafel faciliteren. Daarin worden financiĆ«le consequenties van ontwerpkeuzes ā€™liveā€™ voor gemeente, grondeigenaren en de andere betrokkenen inzichtelijk gemaakt.


Planmaat op excursie: Milaannovember 2017

Iets later dan gepland, maar nog altijd ter ere van het twaalf en half jarig jubileum van Planmaat hebben we design- en modestad Milaan bezocht. Milaan herbergt uiteraard veel historische architectuur en stedenbouw. Maar tijdens onze rondleidingen te voet en te fiets zijn wij er achter gekomen dat de stad het afgelopen decennium een periode van stedelijke wedergeboorte heeft meegemaakt.


Het gebied Porta Nuova is daarvan misschien wel het meest sprekende voorbeeld met zijn iconische skyline en bijzondere gebouwen als de twee torens die het Verticale Bos worden genoemd.

Omdat je van rondleidingen reuze trek krijgt hebben wij natuurlijk ook uitgebreid de culinaire hoogstandjes die Milaan te bieden heeft uitgeprobeerd. Daarnaast hebben we een escape room bezocht waarbij we in groepen met elkaar gebatteld hebben. Al met al een zeer gezellige en geslaagde excursie en zeker een aanrader om eens te bezoeken!


Marco Vogelzang afgestudeerdnovember 2017

Vrijdag 10 november was het dan zo ver: Marco mocht na hard werken eindelijk zijn afstudeerpresentatie houden. Met als onderwerp 'Business case optimisation for the development of energy neutral residential neighbourhoods' heeft Marco een bijzonder belangrijk onderzoek gedaan naar de financiƫle haalbaarheid van energie neutrale woningen in een project vanuit het oogpunt van een ontwikkelaar. De unieke toepassing van lineair programmeren in zijn onderzoek heeft Marco een eervolle vermelding opgeleverd. Om niet direct de conclusies te verklappen: u kunt de thesis en de presentatie hier downloaden.

Marco was afgelopen maanden voor Planmaat werkzaam en heeft samen met Patrick Nan gewerkt aan het project Meervoudige Waardecreatie in Haarlem. In dit project hebben we de kennis van Marco op het gebied van energie en duurzaamheid goed kunnen benutten. Aan de andere kant hebben we bij Planmaat met onze kennis en ervaring met het toepassen van lineair programmeren in financiƫle beslismodellen Marco goed van ruggespraak kunnen voorzien tijdens zijn afstuderen. Nu gaat hij eerst van een welverdiende vakantie genieten. Na zijn vakantie gaat Marco aan de slag bij VORM.


TU studenten bouwmanagement leren van Planmaatseptember 2017

Wat een energie geeft dat! Een groep masterstudenten van de TU Delft die op de faculteit Bouwkunde onder begeleiding van Ruud Binnekamp het vak Quantitative Research Methods volgt, kwam op ons kantoor langs voor een college over planoptimalisatie van Patrick Nan. Ondanks het vroege tijdstip en het druilerige weer zat de presentatieruimte afgeladen vol.

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden werd de studenten uitgelegd hoe lineair programmeren ingezet kon worden om oplossingsruimte te vinden in vastgelopen ruimtelijke ontwikkelingen. Een aantal van deze studenten gaan we vaker zien: wij gaan samen met hen een case aanpakken om duurzaamheidsmaatregelen te optimaliseren bij renovatie en herbouw van sociaal vastgoed.


Paleis Soestdijk verkochtjuni 2017

Gaat Johan Vlemmix een bod doen? Of wordt het een Russische oliemagnaat? Veel opties voor de toekomst van Paleis Soestdijk gingen grappend over de keukentafel toen Planmaat in 2014 werd gevraagd om diverse toekomstscenarioā€™s voor het Landgoed Soestdijk door te rekenen.

Nu is het paleis waar onze vorige koningin grotendeels haar jeugd doorbracht dan toch verkocht: het consortium Made Bij Holland heeft het hoogste bod gedaan en koopt het paleis met bijbehorend landgoed voor 1,7 miljoen euro. Het paleis gaat ruimte bieden voor tentoonstellingen zodat het bedrijfsleven en kennisorganisaties hun innovaties kunnen presenteren en in het park kunnen laten beleven.


Voormalig dierenpark Emmen: Creatief Mensenparkmaart 2017

Het centrum van Emmen ondergaat een flinke verandering. EĆ©n van de belangrijkste redenen is de verhuizing van Dierenpark Emmen naar een nieuwe locatie: Wildlands Adventure Zoo Emmen. Als het aan gemeente Emmen ligt moet de vrijgekomen locatie in de loop van de tijd transformeren naar een Creatief Mensenpark wat een ontmoetingsplaats gaat worden waar steeds iets nieuws te beleven valt. Centraal daarin staan initiatieven rond kunst, cultuur en innovatie.

Samen met Lap Landscape & Urban Design mag Planmaat werken aan een Kwaliteitsboek waarin de uitstraling van het gebied wordt omschreven en richting geeft aan architecten en toekomstige ontwikkelaars. Planmaat levert een rekeninstrument waarmee de gemeente in staat wordt gesteld financiƫle sturing te geven aan de organische gebiedsontwikkeling.


Rekenen en tekenen in Rotterdamnovember 2016

De woningcorporatie Vestia en de Gemeente Rotterdam hebben de handen ineen geslagen, om een groot deel van de Afrikaanderwijk gezamenlijk aan te pakken. In de Tweebosbuurt wordt het veelal verouderde woningaanbod en het bestaande stratenpatroon en een gedeelte van een voormalig rangeerterrein ingebracht, om de herstructurering mogelijk te maken naar een vitale stadswijk.

In een dynamisch proces van rekenen en tekenen zullen verschillende keuzemogelijkheden gecombineerd worden tot enkele haalbare varianten. De samenwerkingspartners hebben daarvoor een projectteam samengesteld uit eigen werknemers, aan te vullen met de expertise van bureau Palmbout Urban Landscapes voor de stedenbouwkundige ondersteuning, en bureau Planmaat voor de financiƫle/planeconomische planbegeleiding.

Het creatieve proces van tekenen en rekenen vraagt om een flexibel rekeninstrument, dat door Planmaat ontwikkeld zal worden en vanuit de samenwerkingspartners voorzien zal worden van de benodigde invoergegevens. Resultaat is een toolbox waarbij verschillende opties voor de percelen met elkaar gecombineerd worden tot een aantal mogelijke strategieƫn met verschillende ambitieniveaus. De resultaten kunnen worden toebedeeld naar de verschillende ontwikkelvakken en uitgesplitst naar Vestia en Gemeente.


BPD gecontracteerd voor 93 woningen in De Blauwe Zoommei 2016

"De afgelopen maanden heeft BPD, in samenwerking met de gemeente Hardinxveld-Giessendam, hard gewerkt aan het ontwikkelen van een passende visie voor het tweede eiland in de Blauwe Zoom", aldus wethouder Benhard van Houwelingen. Planmaat begeleidde de onderhandelingen en hielp de gemeente naar een succesvol onderhandelingsresultaat. Nu de overeenkomst getekend is, staan voor BPD alle seinen op groen om te starten met de ontwikkeling van de woningen. De verkoop van de eerste fase, met ongeveer de helft van de woningen, staat nog voor de zomer gepland.

Ook in de uitvoeringsfase van dit eiland en bij de planontwikkeling voor volgende wooneilanden blijft Planmaat betrokken als planeconomisch adviseur. Voor meer informatie over dit project, kijk op: wonenindeblauwezoom.nl.


Waardecreatie bij energiebesparingapril 2016

Wat leveren energierenovaties nou Ć©cht op? In samenwerking met onderzoeksbureau IVAM (gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam) heeft Planmaat in opdracht van VNG de afgelopen maanden vier renovatieprojecten in Breda, Haarlem, Kerkrade en Nijmegen onderzocht om hier een antwoord op te geven.

Van deze projecten zijn naar kosten en baten van betrokken partijen gekeken: de gemeente, corporaties, bewoners en het Rijk. Niet alleen de directe energiebesparingen zijn in dit onderzoek meegenomen maar ook effecten als een hogere OZB-waarde, meer werkgelegenheid, schonere lucht en een verbetering van het leefklimaat. In het rapport ā€œWinst en waardecreatie bij energierenovatiesā€ (Bekijk hier online) worden de resultaten van het onderzoek helder gepresenteerd en valt op te merken dat energierenovaties wel degelijk rendabel kunnen zijn. Een energiezuinige opsteker voor de toekomst!

Lees over dit onderwerp ook eens de artikelen op Cobouw, Energy Society Online en Omgevingsweb.nl.


Landgoed Drenkeling in Westvoornejanuari 2016

De gemeente heeft Planmaat en Hans Waltman Advies gevraagd om gezamenlijk het financieel-economische en strategische deel van de ontwikkeling Landgoed Drenkeling (200-300 (recreatie)woningen en andere functies) in Rockanje te begeleiden. Polder De Drenkeling is een bijzondere plek gelegen ten noorden van de huidige dorpskern tussen duinen en polder en omzoomd door bestaande landgoederen. Het plan is nu om het gebied geleidelijk te transformeren tot een gebied waar wonen, recreatie, sport en natuur samenkomen in een aantrekkelijk landschap.


Mijlpalen behaald in Elst Centraal en Spoorzoneoktober 2015

Sinds 2013 adviseert Planmaat de gemeente Overbetuwe bij de complexe projecten in het stationsgebied van Elst: Elst Centraal en Spoorzone. Er lagen toen de nodige politieke en financiƫle uitdagingen die vroegen om een oplossing. Inmiddels beginnen de projecten concreet vorm te krijgen.

Procesmanager Jeroen van de Kamp van Bureau Beeld: ā€œIn 2014 en 2015 zijn belangrijke besluiten genomen en mijlpalen behaald in de projecten Elst Centraal en Spoorzone. Na jaren van planvoorbereiding in een politiek en maatschappelijke uitdagende omgeving, is de eerste fase gestart met o.m. de realisatie van twee onderdoorgangen bij het station. Voor de herontwikkeling van de stationslocatie zijn nieuwe kaders vastgesteld via een, door Planmaat opgestelde, herziene grondexploitatie en een herijking van de ontwikkelingsstrategie.ā€


Taskforce Ruimtewinst Assist bedrijventerrein Galgeriet, Monnickendamseptember 2015

En team van experts van Urhahn, Planmaat en Bureau Stedelijke Planning gaat de komende maanden in opdracht van de Provincie Noord-Holland inhoud geven aan de Taskforce Ruimtewinst (TFR) voor bedrijventerrein Galgeriet te Monnickendam.
De vraagstelling voor de TFR is tweeledig:
1) Op welke wijze kan de gemeente een organisch herontwikkelingstraject van Galgeriet facikiteren?
2) Welke middelen en instrumenten (juridisch planologisch, ruimtelijk ontwerp, financieel model, communicatie en organisatie) kan de gemeente hierbij inzetten?

Het eindproduct van de TFR bestaat uit een onafhankelijk advies van de provincie aan de gemeente. Vanuit onze kennis van organische / spontane gebiedsontwikkeling zullen we laten zien hoe de gemeente en de andere stakeholders op een geleidelijke manier het bedrijventerrein kunnen transformeren/revitaliseren tot een wervende omgeving. .


Herontwikkeling Harmoniepleinjuli 2015

De gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie het Harmonieplein in Maarssen-Dorp te ontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied in het centrum.

Samen met stedenbouwkundig bureau LAP mag Planmaat hiermee aan de slag. Aan de hand van varianten zal LAP toewerken naar een passend en financieel haalbaar stedenbouwkundig plan. Planmaat neemt daarbij de rol van planeconomisch adviseur op zich en zal uiteindelijk het exploitatieplan opstellen.


Planmaat geeft les aan Bestuursacademiejuni 2015

Planmaat verzorgt sinds eind vorig jaar de cursussen ā€˜Grondexploitatie Basisā€™ en ā€˜Grondexploitatie Expertā€™ voor de Bestuursacademie Nederland.

Patrick Nan en Ronald van der Ven doceren met veel plezier over alle onderwerpen die samenhangen met het opzetten, bijhouden en actualiseren van een grondexploitatie. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn onder andere: werking van het grondbedrijf, grondgebruik, fasering, programma-elementen, onderhandelen, risicoanalyses, etc.

Bekijk ook eens ons project "Opleidingen Bestuursacademie Nederland".


Ronald 10 jaar bij Planmaatoktober 2014

Al 10 jaar is Ronald een steunpilaar in ons team. Reden voor een geweldige fuif! In al die jaren is Ronald een alleskunner gebleken van programmeur tot onderhandelaar en van planeconomisch expert tot teamcoƶrdinator. Momenteel werkt hij met veel plezier vooral ad interim als coƶrdinator team RO bij de gemeente Hardinxveld en is hij financieel adviseur bij GEM De Blauwe Zoom.

Nog maar een paar maanden en dan verwacht Ronald zijn tweede kind. Alweer een dochter! Dan is hij gezegend met drie vrouwen thuis. Als het hem dan een beetje teveel wordt, kan hij altijd op zijn werk weer even de zinnen verzetten.


Evianne Moret aan de slag bij PlanmaatSeptember 2014

Op 1 september is Evianne Moret ons team komen versterken. In de gemeente Nieuwkoop leerden wij Evianne kennen als een groot talent op het gebied van planeconomie en grondbeleid. Ze bleek de ambitie te hebben om door te groeien in het vakgebied en wij waren op zoek naar nieuwe mensen. Een match was dan ook snel gemaakt. Evianne is een slimme, veelzijdige en sportieve dame met het hart op de juiste plaats. Naast al haar hobbyā€™s ziet ze ook nog tijd om zich in te zetten voor een school in Lucknow, India die kansarme kinderen en vrouwen kansen biedt op een betere toekomst door kwalitatief goed onderwijs.


Planmaat bezoekt Liverpoolmaart 2014

Met het voltallig personeel plus aanhang hebben we alvast ons 10-jarig bestaan gevierd in het dynamische en swingende Liverpool! Naast een stad met een rijke (niet altijd even mooie) historie als havenstad is Liverpool de geboortestad van de Beatles. Ook kent Liverpool een aantal (stedenbouwkundig interessante) probleemwijken die in schril contrast staan met het bruisende centrum. Dit maakt Liverpool tot een stad met vele gezichten. Mocht je zelf een bezoek aan deze Engelse stad overwegen: maak een fietstour door de stad!


Businesscase Landgoed Soestdijkmaart 2014

In opdracht van de Rijksgebouwendienst onderzoeken we de financiële haalbaarheid van diverse toekomstscenario's voor het Landgoed Soestdijk.

Dit doen we in nauwe samenwerking met Hylkema Consultants (renovatie en hergebruik van monumentale opstallen) en Debie & Verkuijl (renovatie en onderhoud van monumentaal groen).


Uitvoering transformatie vliegkamp Valkenburg gaat nu echt van start!februari 2014

Onlangs heeft het RVOB de ontmanteling van het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg in Katwijk gegund aan Heijmans. De werkzaamheden omvatten het verwijderen van start- en landingsbanen, saneren van verontreinigingen en het detecteren en verwijderen van niet-geëxplodeerde explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De werkzaamheden zijn nodig om het terrein in een volgende fase bouwrijp te maken voor de transformatie naar een energieneutraal woon-, werk- en recreatiegebied van maximaal 5.000 woningen. Het Masterplan (dat in juli 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad van Katwijk) vormt hiervoor de basis. De grondexploitatie bij het Masterplan is door Planmaat in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers opgesteld.


Vernieuwing Haagse Markt in uitvoeringfebruari 2014

De gemeente Den Haag gaat in maart beginnen met het opknappen van de Haagse Markt. Nog al een klus als je bedenkt dat het gaat om een markt met meer dan 500 kramen (en daarmee de grootste onoverdekte markt van Nederland)!

Planmaat heeft voor de gemeente een interactief model ontwikkeld waarmee zij kramen kan toedelen aan markthouders in de overgang van de oude situatie naar de nieuwe situatie (klik hier voor meer informatie).
De gemeente verwacht tot aan het einde van dit jaar bezig te zijn met de werkzaamheden.


Actualisatie grondexploitaties 2013 bij de gemeente Nieuwkoopapril 2013

Planmaat heeft de afgelopen maanden gemeente Nieuwkoop geholpen met de herziening van de grondexploitaties van alle projecten van 2012 naar 2013. Onderdeel van het vraagstuk was een kritische blik op haalbaarheid, risicoprofiel en tempo van de projecten. Hiervoor zijn de risico's per project en als geheel opnieuw onder de loep gelegd en zijn grootschalige wijzigingen in plankosten, fasering (uitstel en opdelen van projecten) en presentatie gemaakt. In deze tijden is het helaas vaker noodzakelijk om te ambitieuze woningbouwdoelstellingen bij te stellen. Met veel inzet en hoog tempo hebben we samen met de gemeente een flinke stap in de richting gemaakt van een toekomstbestendig grondbedrijf.

En niet onbelangrijk: om zoveel mogelijk informatie openbaar te maken, is het rapport dat bestemd is voor de raad, ook als openbaar stuk te lezen. Nieuwsgierig? Eind april verschijnt het rapport. Wij zullen het tevens op deze plek publiceren.


Planmaat verzorgt opleiding planeconoom Haarlemmermeermaart 2013

Planmaat is gevraagd om een nieuwe planeconoom binnen de gemeente Haarlemmermeer op te leiden. Deze opleiding wordt gegeven door Ellen Mettes. Zij zorgt ervoor dat de planeconoom de theorie volledig onder de knie krijgt en deze in de praktijk kan uitvoeren. Daarnaast doen ze een ronde langs de diverse disciplines waarmee een planeconoom te maken krijgt zoals verwervers, civiele techneuten, juristen en stedenbouwers. Hierdoor wordt een breed inzicht verkregen.


Herman Groeneveld 5 jaar bij Planmaat!november 2012

Onze creatieve techneut Herman Groeneveld werkt al 5 jaar bij Planmaat! Reden voor een feestje! Dankzij hem zijn onze adviezen altijd visueel ondersteund en kunnen wij gebruik maken van goede rekenmodellen en programmatuur! Ook heeft hij de website gemaakt en ondersteunt hij inhoudelijk bij de plannen.
Herman en zijn vriendin hebben onlangs een prachtige zoon gekregen. Wij genieten nu dagelijks van de verhalen over zijn belevenissen als vader van baby Mika.


Concept masterplan Locatie Valkenburg openbaarnovember 2012

Achter de hekken van het voormalige vliegkamp hebben we de afgelopen 2 jaar intensief samengewerkt aan een Masterplan voor dit unieke gebied. Uniek door haar ligging en geschiedenis die teruggaat tot ver voor de Romeinen. Maar ook door haar milieuambities, bijzondere woonmilieus en natuurontwikkeling.
Samen met de werkgroep planeconomie, met afgevaardigden van de gemeente Katwijk en het RVOB, is het ons gelukt om de zeer hoge ambities te integreren tot een plan dat uitzicht biedt op financiële haalbaarheid. Met het afgeven van dit Masterplan sluiten we een periode af van intensief rekenen-tekenen, integrale planoptimalisatie en risicoanalyses.


Eerste woningen Braassemerland in de verkoopoktober 2012

De verkoop van de eerste woningen van project Braassemerland is gestart. Het gaat om het project Veilingvaart waar de gemeente Kaag en Braassem de brede school Kaskade heeft gerealiseerd en waar op de plaats van de voormalige Mariaschool appartementen zullen komen. Nu gaat Vink + Veenman twaalf eengezinswoningen, acht maisonnettes en acht atelierwoningen met dakterras realiseren, gesitueerd aan het water.
Planmaat doet de financiële planbegeleiding voor het project Braassemerland en heeft ook de grondverkoop voor deze woningen begeleid. Klik hier voor meer informatie over de verkoop van de woningen.


Nieuwkoop Zuidhoek: eerste kavels in de verkoopseptember 2012

Aan de rand van de Nieuwkoopse Plassen wordt de woonlocatie Zuidhoek ontwikkeld. Momenteel zijn de eerste vrije kavels te koop.

Planmaat heeft in aanloop van dit project samen met landschapsarchitecten van HOSPER BV gewerkt aan drie financieel haalbare inrichtingsvarianten. In een later stadium is Planmaat door de gemeente gevraagd een bestaande risico-analyse voor dit plan te actualiseren.

Meer informatie over de verkoop van kavels vindt u op www.zuidhoek-nieuwkoop.nl.


Plex-model in bedrijf bij gemeente Tilburgjuli 2012

Planmaat heeft haar tweede Plex-model opgeleverd. De gemeente Tilburg heeft het financiële rekeninstrument Plex gekocht om te gebruiken voor haar advisering bij gebiedsontwikkelingsprojecten in de voorbereiding. Onlangs heeft de afsluitende workshop plaatsgevonden en is de definitieve versie geïnstalleerd op het netwerk van de gemeente Tilburg. Klik hier voor meer informatie over het project en hier over Plex.


Beilen - verkenning particulier opdrachtgeversschapjuli 2012

Gemeente Beilen is op zoek naar een nieuwe, toekomstbestendige invulling van 25 hectare landelijke gemeentegrond in Beilen Oost.

In samenwerking met stedenbouwkundig bureau Remco Rolvink heeft Planmaat een financieel onderbouwde visie voor particulier opdrachtgeverschap opgesteld. Hierbij hebben we de voor- en nadelen van particulier opdrachtgeverschap afgezet tegen diverse alternatieven.


Toolbox revitalisering dorpskern Halfwegjuni 2012

Wat zijn de ruimtelijke, programmatische en financiële mogelijkheden voor de revitalisatie van de dorpskern van Halfweg?

Planmaat heeft, in samenwerking met Urhahn en BSP, een toolbox ontwikkeld waarmee de gemeente inzicht krijgt in de ontwikkelmogelijkheden en zelfstandig combinaties kan maken van verschillende deeloplossingen. De toolbox rekent ook direct de financiele gevolgen door van het samengestelde model. Zo kan de gemeente zelfstandig de mogelijkheden testen en krijgt zij direct inzicht in de meest interessante scenarios.


Haarlemmermeer - anterieure strategie voor Zuidrand Hoofddorpapril 2012

Door de hedendaagse versnippering van het grondbezit tussen vele private en publieke partijen, heeft een gemeente tegenwoordig bijna in elk (middel)groot project te maken met meerdere grondeigenaren en daardoor dus met kostenverhaal conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
De gemeente Haarlemmermeer worstelde voor gebied De Zuidrand - een gebied met circa 1.000 woningen - in Hoofddorp met een goede strategie voor toepassing van de regels in de Wro. De gemeente heeft Planmaat benaderd om een strategie voor te stellen waarmee gebied De Zuidrand - rekening houdend met de Wro - het beste kan worden aangepakt.

Planmaat heeft op basis van scenario's per deelgebied een voorstel aan de gemeente gedaan voor de te hanteren strategie. De gemeente Haarlemmermeer was zeer tevreden met de strategie. Dat heeft ook geleid tot een vervolgtraject waarbij het type programma, de fasering en de prioritering van de deelgebieden in het project zijn herzien.


Ontwikkelingsvisie voor Bloemendaal aan Zeefebruari 2012

Bloemendaal aan Zee is voor velen een populaire strandbestemming. Als het mooi weer is, komen mensen van verre om van zon, zee en strand te genieten. In de winter echter is het er erg rustig, omdat de strandpaviljoens dan niet open zijn.

Momenteel wordt gewerkt aan een ontwikkelingsvisie voor Bloemendaal aan Zee, waarbij een ontwerp is gemaakt voor de vernieuwing van het gebied. Om bezoekers ook in de winter iets te bieden, worden zowel het openbaar gebied als de voorzieningen aangepast. Planmaat is bij deze visie betrokken om financiële effecten voor de gemeente inzichtelijk te maken en te berekenen in hoeveel jaar de investeringen zijn terugverdiend.


Wat is het Marine Etablissement Amsterdam waard?november 2011

In opdracht van RVOB gaat Planmaat meewerken aan de waardebepaling van het Marine Etablissement Amsterdam (MEA). De centrale ligging in de stad, op loopafstand van A'dam CS, omgeven door water en direct naast het NEMO en het Scheepvaartmuseum, doet de harten van stedenbouwkundigen sneller kloppen. Wat is de beste invulling voor Amsterdam op deze plek: een nieuw stads- en/of attractiepark, een evenemententerrein, of juist een prachtige kans voor woningbouw met hergebruik van bestaande karakteristieke gebouwen? In nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam ontwikkelt Planmaat een flexibel rekeninstrument waarmee de financiële haalbaarheid van deze invullingen globaal zullen worden bepaald.


Plankostenscan Gemeente Delftoktober 2011

Gemeente Delft had behoefte aan een instrument om de plankosten van ruimtelijke ordeningsprojecten veel beter te monitoren. Planmaat heeft een model ontwikkeld om plankosten te budgetteren, monitoren en te declareren. Op dit moment gaat het model in worden gezet bij facilitaire grondexploitaties onder andere om de ambtelijke kosten die zijn verhaald bij anterieure overeenkomsten beter naar marktpartijen te kunnen verantwoorden. Bij succes gaat het model breder worden ingezet.


Exploitatieplan De Blauwe Zoommei 2011

Het bestemmingsplan voor deze nieuwbouwwijk in Hardinxveld-Giessendam van circa 700 woningen is in de maak. Het grondeigendom is verdeeld over meerdere partijen, dus wordt voor het kostenverhaal een exploitatieplan opgesteld. Lastig of noodzakelijk kwaad?

De gemeente pakt de kans om de markt de ruimte te geven voor ontwikkeling: Kuiper Compagnons heeft de minimale locatie-eisen beschreven, welke samen met het Handboek Openbare Ruimte de kaders aangeven waarbinnen de grondeigenaren de vrijheid krijgen om hun eigen wensen te realiseren. Planmaat gaat hierop aansluitend een flexibel exploitatiemodel ontwikkelen waarmee voor elke grondeigenaar de financiële verevening met de gemeente wordt berekend en presentabel wordt gemaakt.


Planmaat timmert 7 jaar aan de wegapril 2011

Per 1 april bestaat Planmaat alweer zeven jaar! De afgelopen zeven jaar hebben we met heel veel plezier gewerkt aan zeer uiteenlopende opdrachten. Om dit te vieren hebben we een kleurrijke brochure gemaakt . Hierin staat te lezen wie wij zijn en worden enkele projecten beschreven waaraan Planmaat de afgelopen jaren heeft meegewerkt. Op naar de volgende zeven jaar!

(Download brochure)


Locatie Valkenburg: Mient Kooltuinmaart 2011

In vervolg op onze activiteiten voor vliegkamp Valkenburg is Planmaat gevraagd om mee te werken aan de financiële haalbaarheid van het ontwerp voor de Mient Kooltuin, een groen gebied direct ten noordwesten van het vliegkamp.
Voor deze studie ontwikkelen we een nieuwe versie van onze reken-tekentechniek. Hiermee kunnen planwijzigingen grafisch en/of numeriek worden ingegeven, zowel op globaal niveau als gedetailleerd op kavelniveau. Samen met ontwerpers en andere disciplines kan hierdoor efficiënt worden gezocht naar het meest wenselijke ontwerp, waarbij op elk moment inzicht is in de financiële haalbaarheid. Het resultaat van deze studie vormt de input voor het masterplan van het totale plangebied van Locatie Valkenburg, dat deze zomer wordt gemaakt.


Leiden Centraalmaart 2011

De Rijn Gouwelijn bestaat alleen nog maar op papier, maar heeft al veel stof doen opwaaien. Deze hoogwaardige OV-verbinding tussen Alphen a/d Rijn en de kust is in Leiden zelfs onderwerp geweest van een referendum. Ondanks vele bezwaren heeft de gemeenteraad van Leiden besloten alle reële tracés door en langs de binnenstad op een rijtje te zetten en onderling vergelijkbaar te maken.
Planmaat gaat aan de slag om de aanlegkosten van de tracés inzichtelijk te maken. De grootste uitdaging bestaat eruit om orde te scheppen in de grote hoeveelheid gegevens uit de reeds uitgevoerde kostencalculaties, en deze voor iedereen toegankelijk en inzichtelijk te presenteren.


Doorpakken bij Braassemerlandjanuari 2011

Braassemerland, een tuinbouwgebied bij Roelofarendsveen, zal worden getransformeerd in een aantrekkelijke, waterrijke woonwijk van circa 2.250 woningen. Mede door onze inzet is het de gemeente gelukt om de hoge ambities te vertalen in een financieel haalbaar masterplan en bestemmingsplan. De uitdaging voor het komende jaar is om, in nauwe samenwerking met de markt, de plankwaliteit in de gewijzigde woningmarkt overeind te houden, en een stap verder richting realisatie te brengen. Planmaat is gevraagd om dit proces van schetsend rekenen te begeleiden, en voor de bestuurders de financiële sturingsmogelijkheden en kansen continu zichtbaar te maken.


Opstellen risicoanalyses voor Nieuwkoopdecember 2010

De gemeente Nieuwkoop heeft Planmaat gevraagd alle lopende grondexploitaties tegen het licht te houden. In samenwerking met de gemeente ontwikkelen we een methodiek om de belangrijkste risicofactoren te inventariseren om deze vervolgens te verwerken tot suggesties voor risicobeperkende maatregelen en planoptimalisaties. Zowel per project als voor het geheel zullen de risico's worden gekwantificeerd (o.a. met behulp van een Monte Carlo Simulatie). Deze worden vervolgens vertaald in een advies voor de benodigde risicoreservering.


Bedrijventerrein De Vork Heerhugowaardoktober 2010

Hosper BV is gevraagd een gedegen stedenbouwkundig plan te maken voor het bedrijventerrein De Vork in Heerhugowaard, met als basis een gezonde en stabiele grondexploitatie. Om dit te bereiken is parallel gerekend en getekend. Om snel zicht te krijgen op de bandbreedte waarbinnen zich mogelijke oplossingen bevinden heeft Hosper BV de expertise van Planmaat ingeschakeld. Het vertrouwen over en weer is gefundeerd op veelvuldig samenwerken en biedt ons de garantie snel tot resultaat te kunnen komen.


Gezamenlijk aan de slag!september 2010

Gemeente Nieuwkoop heeft de combinatie Hosper BV / Planmaat geselecteerd voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie voor haar "sleutelprojecten" en een stedenbouwkundig plan voor project Hazeweg II. Na een spannende selectieprocedure kwam onze combinatie als beste naar voren op prijs kwaliteit verhouding.

Het doel is om te komen tot een haalbare stedenbouwkundige visie over alle sleutelprojecten, met bijzondere aandacht voor landschap en duurzaamheid. Voor de deeluitwerking van het project Hazeweg II zit de uitdaging hem er voor Hosper BV vooral in om met ca. 100 vrije kavels de ruimtelijke kwaliteit te bieden die aan deze visie voldoet. Planmaat gaat parallel meelopen en zal steeds vanuit planeconomische hoek input leveren voor dit planproces.

Voorheen hebben Planmaat en Hosper BV al succesvol en met veel plezier samengewerkt, bijvoorbeeld aan Vliegveld Soesterberg en Zuidhoek (Nieuwkoop). We hebben er dan ook veel zin in om samen aan dit nieuwe project te beginnen!


Planmaat landt op voormalig vliegkamp Valkenburgseptember 2010

Terwijl voor menigeen de zomervakantie al was begonnen werd er bij Planmaat hard gewerkt om bij het vervolgtraject van Locatie Valkenburg betrokken te worden. En met succes! Op basis van onze manier van aanpak, kennis en ervaring mogen wij voor het traject van Integraal Structuur Plan naar een Masterplan het planeconomisch advies leveren.

De locatie is het voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg. Sinds deze vliegbasis in 2006 werd gesloten en uiteindelijk in handen van Dienst Domeinen kwam is er gekeken naar een nieuwe invulling van het terrein. Uitgangspunten zijn steeds geweest de bijzondere waarden van het gebied te behouden en de kansen daarvan te benutten. Dit heeft in 2008 tot een Integraal Structuur Plan geleid wat gezien kan worden als een plan op hoofdlijnen. Nu in de volgende fase een verdiepingslag gemaakt gaat worden, is Planmaat gevraagd een planexploitatiemodel op te stellen en de financiële effecten van scenario's te beschrijven.


A12 Centraal: Wat levert het ons allemaal op?september 2010

In 2009 is voor de A12-Zone Centraal (gelegen tussen verkeersknooppunten Lunetten en Oudenrijn) een ontwikkelperspectief opgesteld. Dit drukste stukje Nederland, wat altijd tegen de ruggen van Utrecht en Nieuwegein aan lag te kijken, heeft volgens dit ontwikkelperspectief grote potentie: een grootschalige verstedelijking zou het kunnen veranderen tot het nieuwe bruisend hart van Nederland! Duidelijk is dat de effecten van deze gebiedsontwikkeling niet alleen lokaal voelbaar zijn, maar ook regionaal en zelfs nationaal uitstralen.

Bij een project van deze allure speelt de vraag: wat levert deze gebiedsontwikkeling de "BV Nederland" eigenlijk op? Om een verdiepingsslag voor de komende fase van het plan te kunnen maken gaat Planmaat in nauwe samenwerking met LPBL zowel de financiële als ook de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyseren. Samen met o.a. Adriaan Geuze (West 8) zullen in reken-teken-sessies een aantal scenario's worden ontwikkeld waarvan zowel de directe en indirecte financiële gevolgen in beeld worden gebracht. Bijzonder is dat deze MKBA al in zo'n vroeg stadium ingezet gaat worden en daardoor mede richting kan geven aan de planvorming. We zien er ontzettend naar uit om samen met onze opdrachtgevers en de betrokken topexperts aan de slag te gaan!


100% score op kennis en ervaring! augustus 2010

Bij de Europese aanbestedingsprocedure van de gemeente Almere voor de functies planeconoom en strategisch planeconoom heeft Planmaat tweemaal een 100% score gehaald! Deze scores zijn behaald doordat wij voor alle gevraagde onderdelen onze kennis en ervaring konden aantonen aan de hand van referentieprojecten. We zijn daarom voor beide functies opgenomen in de top 10 van bureaus die de komende jaren via minitenders mogen meedingen naar uit te besteden werkzaamheden op dit gebied.


Opdracht Jacob Geelbuurt voor De Alliantiejuli 2010

Woningcorporatie De Alliantie is geen onbekende voor Planmaat. In de afgelopen jaren hebben we diverse opdrachten in Amsterdam en Amersfoort voor hen uitgevoerd. Hier is afgelopen maand een nieuwe opdracht bij gekomen; de vernieuwing van de Jacob Geelbuurt in Amsterdam. De Jacob Geelbuurt is een gevarieerde buurt met portiekflats en eengezinswoningen, maar ook voorzieningen als scholen, een kerk en een verhuurbedrijf. De Alliantie wil de woningen en flats vervangen door nieuwe woongebouwen.

Aan ontwerpbureau Rijnboutt is gevraagd een ontwerpvisie op te stellen voor deze vernieuwing. De rol van Planmaat bestaat uit het opstellen van een grondexploitatie bij dit ontwerp en een voorstel te doen voor de kostenverdeling tussen de gemeente en de Alliantie. Daarnaast bieden we als meerwaarde een dusdanig inzicht in de financiële aspecten en keuzemogelijkheden, dat de Alliantie in staat wordt gesteld om binnen het planproces te sturen naar een optimaal haalbaar plan.


Samenwerking met Urhahn van startjuli 2010

Na een leuke kennismaking vorig jaar is de samenwerking met bureau Urhahn Urban Design gestart. Urhahn heeft de opdracht gekregen om een plan te maken voor de stedelijke vernieuwing van bedrijventerrein Overvecht in Utrecht. Een onderdeel hierbij vormt de vernieuwing van de straatprofielen van vier belangrijke straten in het gebied. Het toepassen van nieuwe groenelementen, bestrating en verlichting moet het beeld van het gebied verbeteren, om op deze manier nieuwe ontwikkelingen door de huidige (en toekomstige) ondernemers te stimuleren.

Planmaat is gevraagd een kostenraming hiervoor op te stellen en mee te denken in de financiële oplossingen om de vernieuwing te realiseren.


Ontwikkeling Grondexploitatiesysteemjuni 2010

Onlangs is Gemeente Hardinxveld-Giessendam met de vraag naar Planmaat gekomen om een grondexploitatiesysteem te ontwikkelen. In het systeem moet onderscheid gemaakt kunnen worden in de verschillende beslislagen binnen de gemeente (operationeel, project en bestuurlijk beslisniveau). De uitdaging is om een flexibel model op te zetten waarbij de verschillende lagen voorzien kunnen worden in hun eigen informatie behoefte en sturingsmogelijkheden.


Hardinxveld-Giessendammaart 2010

Eind 2009 heeft Planmaat een second opinion op de globale financiële opstelling voor de toen nog eventuele verplaatsing van de Koningin Wilhelmina School uitgevoerd. Als vervolg hierop is Planmaat aan de slag gegaan met twee opdrachten.

Voor de verplaatsing van de Koningin Wilhelmina School heeft Planmaat de definitieve paraplu exploitatie opgesteld. De paraplu is een combinatie van de exploitaties voor de nieuwe schoollocatie Lekstraat en de herontwikkeling op de huidige locatie aan de Jupiterstraat.

Matthijs de Boer Stedenbouw heeft voor de locatie Giessenschool drie verschillende mogelijkheden tot herontwikkeling geschetst. De gemeente heeft Planmaat gevraagd de drie mogelijkheden te beoordelen op financiƫle haalbaarheid en optimalisatiemogelijkheden. Vanuit de drie ontwerpen wordt ƩƩn integraal ontwerp samengesteld dat ter besluitvorming naar college en raad zal gaan. Planmaat is gevraagd in het kader van deze besluitvorming de definitieve grondexploitatie op te stellen.


Planmaat 'Spint for Life' voor Villa Joep!Maart 2010

Op zaterdag 20 maart jongstleden heeft een groep van maar liefst 18 Planmaat aanhangers zich flink in het zweet gespint voor Villa Joep! Villa Joep! zamelt geld in voor onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker. Een vorm van kanker die voornamelijk voorkomt bij jonge kinderen. Bij Sportcentrum Allround in Den Hoorn hebben we, onder het motto 'Spin for Life' en onder begeleiding van opzwepende muziek, calorieën verbrand ter waarde van maar liefst € 2.509,-.


Risico analysesfebruari 2010

Planmaat heeft DRAS en Adecs IT opdracht gegeven een risico-analyse programma te ontwikkelen. Met het programma kunnen complexe risico-analyses nog beter in onze modellen geïntegreerd worden. Het programma maakt onder meer gebruik van de Monte Carlo simulatietechniek.


Veghel: masterplan wordt financieel stuurbaarjanuari 2010

Voor het centrumgebied van de gemeente Veghel heeft Bureau Nieuwe Gracht een masterplan opgesteld, waarin een ambitieus beeld wordt geschetst van hoe het gebied er over 20 of 30 jaar uit zou kunnen zien. Planmaat ontwikkelt in nauwe samenwerking met de gemeente Veghel een flexibel financieel instrument waarin de circa 80 kleine en grote deelprojecten uit het Masterplan afzonderlijk worden gekwantificeerd. Door de deelprojecten 'slim' in de tijd te zetten kan de gemeente straks eigenhandig een evenwichtig ontwikkelprogramma samenstellen qua cashflow, parkeerbalans, woningbouwprogrammering, etc. Wijzigingen kan de gemeente zelf aanbrengen, zodat zij direct kan reageren op actuele ontwikkelingen en haar ontwikkelprogramma desgewenst kan aanpassen.


Vliegbasis Soesterberg: optimalisatie roodontwikkelingjanuari 2010

In opdracht van Hart van de Heuvelrug heeft Planmaat in januari gestudeerd op een financiële optimalisatie van de roodontwikkeling op vliegbasis Soesterberg. Door enkele woningtypes toe te voegen en de samenstelling van de woonmilieus aan te passen kunnen de netto inkomsten met 25% tot 40% toenemen, zonder dat de randvoorwaarden aan woningaantallen en oppervlak netto woongebied aangepast hoeven te worden. Voor de opdrachtgever een zeer welkom resultaat!


Onze huisstijljanuari 2010

Inmiddels bestaan we ruim vijf jaar en hebben we onze huisstijl een nieuw jasje gegeven. Samen met CommSa, een bureau voor marketingcommunicatie en vormgeving uit Pijnacker, zijn we aan de slag gegaan. Niet alleen wat betreft ons logo maar voor alle uitingen die we zowel intern als naar buiten toe gebruiken. Wellicht heeft u al iets van onze nieuwe huisstijl voorbij zien komen. Ook onze website is vernieuwd. Wij nodigen u dan ook van harte uit op uw gemak eens rond te kijken.


Planopolydecember 2009

Onlangs heeft Planmaat zijn eigen spel gekregen: Planopoly. Het hele spel is zodanig op maat gemaakt dat de eigen medewerkers hierin een hoofdrol spelen. Gebaseerd op het eeuwenoude monopoly vergaren de spelers al dan niet een fortuin door het aankopen van projecten of producten en het investeren in onroerend goed. Geld speelt geen rol, zeker niet als je er zelf op afgebeeld staat.


Scherpenzeeldecember 2009

In samenwerking met ontwerpbureau Proosdij Koster werken we aan een haalbaarheidsplan voor Plan Zuid in de gemeente Scherpenzeel. Er is daarbij reeds een eerste haalbaarheidsstudie verricht waarbij een koppeling is gelegd tussen een financieel Excel rekenmodel en de grafische interface van ArcGIS.


OV-Corridor Bollenstreekdecember 2009

Op de kostenramingen voor de OV-corridor Bollenstreek - Haarlemmermeer heeft Planmaat een second opinion uitgevoerd.


Planmaat gaat internationaaldecember 2009

In samenwerking met Strootman en Palmbout heeft Planmaat zich ingeschreven voor een internationale prijsvraag voor de herontwikkeling van de haven en het centrumgebied van Koge Kyst in Denemarken.