Ruimte voor Ruimte

Diverse provincies en gemeenten in Nederland geven actief invulling aan de ruimte-voor-ruimte regeling. De regeling stimuleert de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied. In ruil voor de sloop van glastuinbouwcomplexen in een niet duurzaam glastuinbouwgebied of oude agrarische bebouwing waarvoor geen agrarische functie meer mogelijk is, krijgt de eigenaar het planologische recht op één of meerdere woningen.

De financiële afweging bij de ruimte-voor-ruimte regeling
Voor een potentiële deelnemer is de afweging om mee te doen aan de regeling, naast een emotionele, met name een financiële afweging. Wat is de waarde van het bedrijf? Wat is de waarde van één of meer woningen? Wat kost het om de bebouwing te slopen?
De gemeente kan de regeling faciliteren maar kan ook besluiten een actievere rol te nemen om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te realiseren. Voor de gemeente spelen vragen als: "Op welke wijze kunnen we deelname stimuleren? Voor welke locaties is een actieve rol essentieel? Welke (plan)kosten zijn verhaalbaar?"

Inzicht in de financiële consequenties van de ruimte-voor-ruimte regeling is dus voor zowel de gemeente als voor de tuinder of agrariër van groot belang. Planmaat kan dit snel en op overzichtelijke wijze voor u in beeld brengen. Zo kunt u optimaal gebruik maken van de ruimte-voor-ruimte regeling!


Voorbeeldproject(en):