Meerjarenprogramma grondzaken Westvoorne

Meerjarenprogramma grondzaken Westvoorne

Planmaat heeft gemeente Westvoorne begeleid in het verbeteren van de jaarlijkse verslaglegging van de ruimtelijke projecten op financieel gebied. Al sinds 2015 levert Planmaat voor de gemeente Westvoorne jaarlijks een gesegmenteerde actualisatie voor de lopende grondexploitaties Drenkeling Fase 1 en Brede School. Voor de anterieure projecten (projecten waarbij een projectontwikkelaar of particulier grond transformeert naar bouwrijpe grond) was tot voor kort nog geen vaste vorm van verslaglegging.

De gemeente wenst nu echter een samenhangende verslaglegging die rekening houdt met de meest recente wet- en regelgeving zoals verwoord in het BBV (besluit begroting en verantwoording). Dit document wordt het meerjarenprogramma grondzaken (MPG) genoemd. Met het MPG worden diverse voortgangsrapportages van projecten jaarlijks gecombineerd om een integrale stand van zaken van alle projecten tezamen te geven. Bij het MPG worden zaken ook in samenhang bezien. Hierbij valt te denken aan zaken zoals risico’s, indexeringen, de vpb aangifte en de relatie met een reserve grondzaken. Het MPG vormt de schakel tussen het grondbeleid en de individuele projecten en wordt daarmee ook een sturingsmiddel op tactisch niveau genoemd. Na een uitgebreide inventarisatie van gegevens en meerdere interne gespreksrondes is een integraal MPG gepresenteerd aan college van B&W en de gemeenteraad.

Looptijd: 2019 - heden
Opdrachtgever(s): Gemeente Westvoorne

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ronald van der Ven of aan Ian Slettenhaar .

Meerjarenprogramma grondzaken Westvoorne