Bovenwijks kostenverhaal Korendijk

Bovenwijks kostenverhaal Korendijk

In de Omgevingsvisie Korendijk 2030 zijn alle ruimtelijke ambities neergelegd voor de gemeente Korendijk. Om alles te realiseren is in de Omgevingsvisie een uitvoeringsagenda opgenomen. In de uitvoeringsagenda wordt omschreven wat er gebeurt aan ruimtelijke projecten en investeringen en hoe wordt omgegaan met (nieuwe) vooral private, ruimtelijke initiatieven. Een onderdeel van de genoemde uitvoeringsagenda is het kostenverhaal. Het kostenverhaal is wettelijk verplicht. De gemeente heeft als doel gesteld om het verhalen van bovenwijkse kosten op private initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen beter te regelen via een beleidsnotitie Bovenwijks Kostenverhaal.

Planmaat is gevraagd om te komen tot een vastgesteld beleidsdocument met een werkbaar rekenmodel ten aanzien van kostenverhaal voor bovenwijkse kosten. De nota wordt vervolgens onderdeel van de uitvoeringsparagraaf bij de Omgevingsvisie. Met een door Planmaat samengesteld team van adviseurs van Space Value, Urban Reality en Verhagen Groep is de nota opgesteld en geïmplementeerd. In fase 1 zijn de gegevens van alle ruimtelijke projecten en maatregelen verzameld. In fase 2 is een rekenmodel opgesteld, waarbij er rekening mee wordt gehouden dat het rekenmodel na vaststelling door ambtenaren en/of door particulieren kan worden gebruikt. Gelijktijdig zijn de spelregels voor kostenverhaal van alle gebiedsontwikkelingen binnen de gemeente in concept opgesteld. In verschillende workshops zijn de spelregels en het rekenmodel getoetst op realiteitszin, werkbaarheid en draagvlak. In fase 3 is de definitieve nota vastgesteld en is een presentatie aan College van B&W en de gemeenteraad gegeven.

Looptijd: 2017 - 2018
Opdrachtgever(s): Gemeente Korendijk

Heeft u vragen over dit project?

Stel ze gerust aan Ronald van der Ven .

Bovenwijks kostenverhaal Korendijk