Contractvorming

Bij ruimtelijke ontwikkeling gaat het veelal om complexe projecten, waarbij een groot aantal partijen en disciplines zijn betrokken. Om de ontwikkeling mogelijk te kunnen maken worden alle, soms tegenstrijdige, belangen bij elkaar gebracht en ontstaat een gedragen plan voor de ontwikkeling. In dit traject spelen grote belangen. Het is geven en nemen, maar bijna alle concessies en bijstellingen hebben voor één van de betrokken partijen financiële gevolgen.

Wat kunnen wij bijdragen aan dit proces?
Dit intensieve proces van onderhandeling en contractvorming vraagt veel van de betrokken partijen. Het resultaat van maandenlang onderhandelen moet worden gevat in één overeenkomst. Planmaat kan in dit proces met een frisse en kritische blik ondersteuning bieden voor de financiële afspraken, die in contracten moeten worden opgenomen. Wij signaleren knelpunten, aandachtspunten en omissies in het onderhandelingsproces. Wij leggen de vinger snel op de zere plek.

Wij kunnen, bij een gebiedsontwikkeling, een actieve rol op de voorgrond spelen in de onderhandeling tussen u en andere belanghebbenden. Wij kunnen u rekenmodellen bieden om het proces te begeleiden zodat u zelf of samen met ons achter de knoppen kunt zitten. Maar ook een rol op de achtergrond, waarbij we uw tussentijdse onderhandelingsresultaten snel toetsen op risico's en zekerheid voor de toekomst, past ons.

Planmaat heeft veel ervaring met projecten in gebiedsontwikkeling. Met ons advies voorkomt u dat onduidelijke financiële afspraken pas later in het proces aan het licht komen. De kans op conflicten neemt af en de haalbaarheid van de plannen neemt toe.

Wat kunnen wij bijdragen aan een vastgelopen proces?
Door onze open, onafhankelijk insteek kunnen wij boven tafel brengen waar de schoen in een vastgelopen onderhandelingsproces wringt. Wij maken een heldere, gestructureerde, financiële analyse van de totale gebiedsontwikkeling. Uit de analyse volgt ook het resultaat per partij. Door inzicht te geven in de invloed van bepaalde conflictpunten op de financiële haalbaarheid voor alle partijen kan de energie worden gericht op de punten die er werkelijk toe doen.

Indien de sturingsmogelijkheden scherp in beeld zijn is overeenstemming over het kader van een project mogelijk. Dan ontstaat zicht op een haalbaar plan en kunnen vervolgens ook de conflictpunten met minder grote financiële consequenties worden opgepakt.

Zo kan met Planmaat een vastgelopen proces weer in beweging worden gezet.


Voorbeeldproject(en):
Amsterdam - Staalmanpleinbuurt