Opleidingen

Planmaat heeft als motto "grijpbaar en begrijpbaar" en vanuit deze gedachte geven wij opleidingen en cursussen die speciaal toegesneden zijn op de behoefte van gemeenten. De opleidingen en cursussen worden gegeven door adviseurs met jarenlange praktijk ervaring bij verschillende gemeenten en ruime ervaring met het geven van presentaties, opleidingen en colleges bij gemeenten en de Technische Universiteit Delft.
Naast onderstaande opleidingen en cursussen biedt Planmaat ook cursussen op maat. Zo kunnen specifieke projecten geïntegreerd worden in een cursus of kan het kennisniveau van uw organisatie op specifieke onderdelen verhoogd worden.

Opleiding: planeconomie
De opleiding planeconomie omvat de inhoudelijke kant van het vakgebied maar minstens zo belangrijk is de kennis van verschillende disciplines en praktijkervaring. De opleiding kan intern bij een gemeente worden gegeven waarbij gebruik wordt gemaakt van de verschillende aanwezige disciplines aangevuld met aanvullende praktijkervaring en het uitwerken van een casestudie.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
 • planeconomie, wat doet een planeconoom en voor wie;
 • opstellen van een grondexploitatie, zowel modelmatig als inhoudelijk (programma en ruimtegebruik, kosten- en opbrengstenposten, indexering en rente, saldo op prijspeil, eindwaarde en netto contante waarde);
 • de rol van de planeconoom bij verschillende samenwerkingsvormen bij gebiedsontwikkeling (traditioneel, overeenkomst/bouwclaim, gemeenschappelijke grondexploitatie, gemeenschappelijke grond- en vastgoedexploitatie, concessie en zelfrealisatie);
 • de (nieuwe) wetgeving rondom gebiedsontwikkeling en de invloed hiervan op contractvorming en samenwerking;
 • het opstellen van een exploitatieplan en mogelijkheden voor kostenverhaal;
 • Kennis maken met de volgende vakdisciplines:
  • verwerving: aanpak bij verwerving, WVG, onteigening en planschadevergoedingen
  • uitgifte: grondprijsbeleid, waardebepaling en erfpacht
  • stedenbouw: stedenbouwkundige principes, rekenen en tekenen, relatie tussen ruimtegebruik, programma en grondexploitatie, ruimtegebruik bij werken, voorzieningen, wonen en parkeren
  • civiele techniek: openbare ruimte, relatie met beheer en onderhoud, eenheidsprijzen/prijzenboek en bestekken (bewaking meer- en minder werk)
  • bodem: mogelijke opbouw bodem, vormen van vervuiling en wet- en regelgeving
  • financiële administratie: verhouding programmabegroting en reserve grondzaken, MPG-cyclus, bedrijfsvoering en P&C-cyclus
 • vastgoed rekenen, verschil tussen waarde en prijs, grondwaarde bepalen door middel van kostenbenadering, vaste prijs, quotes en residueel rekenen, BAR/NAR/DCF, partijen (grondeigenaar, ontwikkelaar, belegger, corporatie, huurder en eigenaar) en hun belang bij onderhandelingen;
 • fiscaliteit, inzicht in fiscale aspecten bij grond- en vastgoedtransacties;
 • financiële onderdelen van verschillende contractvormen, zoals samenwerkingsovereenkomst, grondverkoop en anterieure overeenkomst;
 • risicomanagement, het opstellen van een risicoanalyse, dekking van risico's en het beheersen van risico's;
 • rapporteren van financiële gegevens, het maken van goede overzichten bij grondexploitaties, mondelinge en schriftelijke informatie-uitwisseling.

Basiscursus: grondexploitatie lezen
De basiscursus is bedoelt om ambtenaren en bestuurders uit alle disciplines inzicht te verschaffen in de wereld van de grondexploitatie. Wat is een grondexploitatie en wat is de relatie tussen de grondexploitatie en de overige gemeentelijke beleidsvelden. Wat zijn de belangrijkste kosten- en opbrengstenposten binnen een grondexploitatie.
Onderwerpen: o.a. actief versus passief grondbeleid, grondexploitatiewet en kostenverhaal, introductie financieel rekenen (kasstromen, contante waarde, rente en indices), doorlooptijd en fasen, hoofdkostenposten en de verschillende methoden van grondwaarde bepalingen (vaste grondprijs, grondquote en residuele grondwaarde)

Cursus: sturen met en op de grondexploitatie
Deze cursus is bedoelt voor ambtenaren en raads- en collegeleden die de grondexploitaties gaan controleren. Zo worden ze in staat gesteld om effectief te sturen op de grondexploitatie en om de consequenties van hun keuzes transparant te maken.
In de cursus ligt de nadruk op de werking van de grondexploitatie, de relaties tussen de verschillende onderdelen van de grondexploitatie en het belang van goede invoergegevens. Daarnaast zal stilgestaan worden bij risicomanagement en de gemeentelijke financiën.
Onderwerpen zijn onder andere de anterieure overeenkomst, het exploitatieplan en kostenverhaal, financieel rekenen (op basis van een fictief project wordt een grondexploitatie besproken), kostenramingen, opbrengsten en bijdragen, risicomanagement (gevoeligheids-, scenario- en Monte Carlo analyses) en rapporteren

Cursus: rekenen aan beheerexploitaties Deze cursus is bedoelt voor ambtenaren die de realtie tussen de grondexploitatie en het beheer van een gebied willen leggen. De gebiedsexploitatie bestaat uit eenmalige investeringen, vervangingskosten, beheerlasten, periodieke opbrengsten en restwaarden. De nadruk zal worden gelegd op investeringen en terugverdientijden van maatregelen. In Excel worden de gegevens gerangschikt en voorzien van formules waarmee de volgende effecten worden berekend:

 • indexering van kosten en opbrengsten
 • toerekenen van financieringslasten en opbrengsten
 • eindwaardeberekening
 • netto contante waarde berekening
 • restwaardebepaling
 • cashflow tabel en grafiek.Voorbeeldproject(en):
Opleidingen Bestuursacademie Nederland
Opleiding planeconoom Haarlemmermeer